Czy wiesz, że… 

Możesz skorzystać z programu: OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Co to jest i kto może się o nią ubiegać?

Opieka wytchnieniowa jest formą wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji. To jeden z elementów systemu pomocy społecznej, która jest usługą czasową. Wyznaczone przez powiat placówki mogą czasowo przejąć opiekę nad chorym w formie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych.

Może być realizowana poprzez zapewnienie usług w:

 • dziennych ośrodkach wsparcia, 
 • placówkach całodobowych, 
 • jednostkach systemu oświaty, 
 • ośrodkach urlopowych, 
 • zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
 • poprzez pomoc w miejscu zamieszkania.

Kto może skorzystać z opieki wytchnieniowej? Członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i mającym wskazania do:

– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

– konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 1. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty zgłoszenia do programu. Polega ona na pomocy w:

 • poruszaniu się i przemieszczaniu,
 • pielęgnacji,
 • zapewnieniu przygotowania i podania posiłków,
 • higieny osobistej i kontroli czynności fizjologicznych,
 • czystości w miejscu przebywania,
 • wspólnym spędzaniu czasu.

Program jest realizowany w różnych formach:

 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, ośrodku wsparcia bądź innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu,
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody czy innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu,
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji czy dietetyki.

W tegorocznej edycji programu przewidziano limity:

 • 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 • 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego,
 • 20 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć stosowny wniosek do organu jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Po przekroczeniu limitu godzin, samorząd może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych.

Budżet programu Opieka wytchnieniowa 2021, realizowanego od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021, wynosi 50 mln zł. Edycja 2021 jest kontynuacją Programów „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 oraz „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021

https://portal.abczdrowie.pl/opieka-wytchnieniowa